Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING 
HOLLAND LINK WEBSHOP BY AUDIOCORNER

 
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Audiocorner en een consument waarop Audiocorner deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Audiocorner, voor de uitvoering waarvan derden moeten worden betrokken en voor overeenkomsten onder de handelsnaam “Holland Link webshop”. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De Wet Koop op Afstand is van toepassing op transacties via deze webshop. Dat houdt in dat u de koop binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen mag ontbinden en het artikel terugzenden (uiteraard onbeschadigd en in originele verpakking). U kunt hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier onder ‘Downloads & Links’ (links op de webpagina’s) en dit formulier ingevuld aan ons mailen. Wij sturen u dan per mail een bevestiging. De retourkosten zijn daarbij voor rekening van de koper. U krijgt dan wel het volledige aankoopbedrag, inclusief de verzendkosten voor de verzending aan u, terug via de bij de koop gebruikte betaalwijze. Deze regeling is (conform de wet) echter niet van toepassing wanneer artikelen voor u op maat zijn gemaakt (gemonteerd of afgeknipt).

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn gesteld in Euro’s, zijn vrijblijvend vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Audiocorner om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. 
2. Audiocorner is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de consument deze binnen 30 dagen aanvaardt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Geldt niet voor tweedehands artikelen of voor artikelen in consignatie.

3. Ondernemingen buiten Nederland kunnen geleverd krijgen zonder berekening van BTW, mits zij beschikken over een geldig BTW Identificatie nummer. In dat geval dienen zij bij hun bestelling dat nummer bekend te maken. Dit geldt niet voor tweedehands artikelen.
4. Audiocorner kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Audiocorner daaraan niet gebonden.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Audiocorner niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.  

Artikel 3 – Opdracht en levering

1. Nadat u uw online bestelling afgerond heeft, ontvangt u direct een automatische bevestiging per email. Wanneer u deze niet ontvangt, is er iets niet goed gegaan: u kunt bijvoorbeeld bij het ingeven van uw eigen e-mailadres een typefout gemaakt hebben. Controleer dus het ingevoerde adres zorgvuldig voordat u verdergaat met de afsluiting. In geval van twijfel neemt u even contact met ons op per email: sales@hollandlink.nl

2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af showroom/magazijn van Audiocorner te Lutjebroek
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Audiocorner hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen Audiocorner en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Audiocorner bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Audiocorner behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien de consument de wijze van bezorging / verzending heeft bepaald, dan is het risico van deze verzending voor de consument.
5. Indien Audiocorner een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. In principe zijn alle door ons aangeboden goederen in voorraad bij Audiocorner of bij de betreffende importeur of fabrikant, behalve indien anders aangegeven. Een bestelling wordt in het algemeen binnen 1 of 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Wanneer er sprake is van een levertijd van meer dan 5 werkdagen, dan wordt u dit binnen 5 werkdagen meegedeeld.

6. Mocht u geïnteresseerd zijn in artikelen, waarvoor een levertijd wordt aangegeven, neem dan even per email contact met ons op.

Artikel 4 – Garantie
1. Audiocorner garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien duidelijk is dat de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van de fabrieksgarantie na levering. 
4. Audiocorner verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Audiocorner de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Audiocorner vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Audiocorner te retourneren en de eigendom daarover aan Audiocorner te verschaffen. 
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Audiocorner, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. In geval van garantie bezorgt de consument het artikel franco bij Audiocorner. Audiocorner zal na reparatie of vervanging zorgdragen voor franko terugbezorging bij de consument.  

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
1. Audiocorner blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 – Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Audiocorner te worden gemeld, waarna in goed overleg de verdere afhandeling wordt bepaald.
3. Een niet zichtbaar of later optredend gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Audiocorner. Na verloop van de garantietermijn is Audiocorner gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Audiocorner vereist.
5. Niet teruggenomen worden: afgeknipte kabel, pickup elementen, pickup armen, speciaal voor de afnemer bestelde of vervaardigde artikelen en tweede hands / inruil apparatuur.

Artikel 7 – Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

2. Bij het vermoeden van verlies, zal door Audiocorner eerst een klacht worden ingediend bij de betreffende postbezorger. Er is pas sprake van verlies, als afhandeling van de klacht door de postbezorger geen resultaat heeft opgeleverd (duur ongeveer 2 weken).

Artikel 8 – Prijsverhoging
1. Indien Audiocorner met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is deze prijsopgave steeds onder voorbehoud van door fabrikant of  importeur onvoorzien gewijzigde prijzen.

Artikel 9 – Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto op de door Audiocorner aangeboden betalingswijzen te geschieden en wel vóór levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Audiocorner aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 
3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Audiocorner en de verplichtingen van de consument jegens Audiocorner onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 10 – Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. Indien Audiocorner aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Audiocorner zich de rechten en bevoegdheden voor die Audiocorner toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Audiocorner tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Audiocorner, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Audiocorner eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Audiocorner worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Indien door Audiocorner geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Audiocorner jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. 
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Audiocorner beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Audiocorner niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Audiocorner.

Artikel 13 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Audiocorner geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Audiocorner niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Audiocorner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Audiocorner zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 14 – Geschillen 
1. De rechter in Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Audiocorner het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
2 Op elke overeenkomst tussen Audiocorner en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – PRIVACY

1. In lijn met onze uitgangspunten, gebruiken we op de website uitsluitend enkele essentiële, functionele cookies. In ons Privacybeleid staan deze verder beschreven.

2. Wij verwerken alleen die gegevens die we nodig hebben om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Deze gegevens worden door ons verder niet geanalyseerd of gedeeld met derden, behalve dan met de pakketdiensten (anders u krijgt u uw spullen immers niet). We bewaren uw bestelgegevens daarna nog 5 jaar voor het verlenen van service of garantie. Facturen bewaren we i.v.m. de eisen van de Belastingdienst 7 jaar. Ze staan opgeslagen bij Audiocorner en zijn daar ook niet toegankelijk voor anderen. 

3. Als u een account hebt aangemaakt, kunt u zien wat wij hebben opgeslagen, stuur anders even een mail naar ons (sales@hollandlink.nl). U krijgt dan uiteraard per omgaande antwoord, zoals altijd.

Lutjebroek, 25 mei 2018